ALV

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 1.1    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Furnitec Systems B.V. gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, op overeenkomsten tot vervaardiging van zaken en op overeenkomsten van dienstverlening. Bijzondere bepalingen in die overeenkomsten gaan boven de betreffende bepalingen van deze algemene voorwaarden. 1.2    Door opdrachtgevers of toeleveranciers gehanteerde algemene voorwaarden binden Furnitec Systems B.V. niet tenzij en in zoverre Furnitec Systems B.V. de toepasselijkheid daarvan schriftelijk heeft aanvaard. 1.3    Onder 'opdrachtgever' of 'toeleverancier' is tevens iedere wederpartij uit een overeenkomst als hierboven vermeld te verstaan; onder 'zaken' zijn tevens voorzover mogelijk 'diensten' te verstaan.
Artikel 2. Offertes 2.1    Door Furnitec Systems B.V. gedane offertes aan haar opdrachtgevers en aan Furnitec Systems B.V. gedane offertes van haar toeleveranciers zijn geheel vrijblijvend. De inhoud van daarvan deel uitmakende bijlagen en van gegevens waarnaar daarin wordt verwezen strekt uitsluitend ter informatie. Het daarin gestelde is voor Furnitec Systems B.V. of haar toeleveranciers slechts verbindend in de mate waarin zij zulks in een opdrachtbevestiging, danwel anderszins hebben bevestigd.
Artikel 3. Opdrachten 3.1    Aanvaarding van aan Furnitec Systems B.V. of door Furnitec Systems B.V. gegeven mondelinge of schriftelijke opdrachten heeft pas plaats, en kan slechts bewezen worden, door de schriftelijke opdrachtbevestiging van de te leveren partij.     
Artikel 4. Prijzen 4.1    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden de prijzen in Euro af fabriek, exclusief kosten (zoals vracht, verpakking, assurantie en rechten of belastingen anderszins) welke aan de opdrachtgever conform danwel tegen kostprijs in rekening worden gebracht. 4.2    Na aanvaarding en schriftelijke bevestiging van een opdracht, zijn de overeengekomen prijzen bindend. Prijsfluctuaties voor de verleende order kunnen slechts worden doorberekend indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. 
Artikel 5. Bescheiden, hulpmiddelen en adviezen 5.1    Door of in opdracht van Furnitec Systems B.V. gemaakte tekeningen, ontwerpen of voorstellen, opgestelde en ter beschikking gestelde kostenbegrotingen, plannen, catalogi, afbeeldingen, maat- en gewichtsopgaven, typenummers of andere vervaardigde bescheiden, zomede hulpmiddelen als modellen, proto's, mallen, stempels, matrijzen en speciale gereedschappen blijven te allen tijde eigendom van Furnitec Systems B.V. of de met haar samenwerkende toeleveranciers. Ook als de kosten daarvoor aan afnemer, c.q. opdrachtgever in rekening zijn gebracht. Afwijkingen op het gestelde zijn slechts rechtsgeldig, indien hieromtrent een schriftelijke overeenkomst door betrokken partijen is ondertekend.   5.2    Zij mogen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Furnitec Systems B.V. niet gekopieerd of nagemaakt, opgeslagen in een computerbestand of aan derden ter inzage worden gegeven of ten gebruik ter hand gesteld worden. 5.3    Alle terzake bestaande rechten van industriële of intellectuele eigendom worden door Furnitec Systems B.V. voorbehouden. 
Artikel 6. Levertijd en levering 6.1    Levering van zaken geschiedt 'af fabriek' en vindt plaats zodra de te leveren zaken ter verzending aan de afnemer/opdrachtgever gereed zullen zijn gesteld en hem daarvan schriftelijk mededeling is gedaan, in ieder geval echter uiterlijk op het moment waarop de te leveren zaken de voor Furnitec Systems B.V. in gebruik zijnde ruimten ter aflevering aan opdrachtgever zullen hebben verlaten. Indien levering bij gedeelten geschiedt, gelden afzonderlijke deelpartijen alsdan telkens als geleverd. 6.2    Het tijdstip, c.q. de termijn van levering wordt bepaald en kan slechts blijken uit de schriftelijke opdrachtbevestiging van Furnitec Systems B.V. Door Furnitec Systems B.V. opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij levering op een bepaald tijdstip, danwel binnen een bepaalde termijn uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd. Ingebrekestelling van Furnitec Systems B.V. kan slechts schriftelijk geschieden. De daarbij aan Furnitec Systems B.V. te stellen termijn voor nakoming zal steeds ten minste acht weken (geacht worden te) bedragen. 6.3    Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, enzovoort van de opdrachtgever of derden nodig zijn, danwel bepaalde formaliteiten vervuld moeten worden, gaat de levertijd eerst in nadat alle gegevens, tekeningen en dergelijke in het bezit van Furnitec Systems B.V. zullen zijn, danwel nadat alle vereiste formaliteiten vervult zijn. 6.4    Indien -behoudens ingeval- een levertijd aan afnemer is gegarandeerd en Furnitec Systems B.V. uiterlijk drie maanden na afloop van de overeengekomen levertijd de overeengekomen zaken of diensten nog niet heeft geleverd heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst door een tot Furnitec Systems B.V. bij aangetekend schrijven te richten verklaring te ontbinden, tenzij voor Furnitec Systems B.V. sprake is geweest van niet toerekenbare onmogelijkheid, danwel Furnitec Systems B.V., in gebreke gesteld zijnde, onverwijld schriftelijk garandeert de overeenkomst uiterlijk binnen acht weken nadien alsnog na te komen. Ingeval van ontbinding der overeenkomst zal geen der partijen tot enigerlei schadevergoeding gerechtigd zijn.
6.5    Furnitec Systems B.V. is gerechtigd zaken uitsluitend onder rembours te leveren, danwel alvorens tot levering over te gaan zekerheid voor volledige en tijdige betaling, danwel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. De levertijd neemt dan een aanvang op de dag waarop Furnitec Systems B.V. deze zekerheid en/of betaling zal hebben ontvangen. 6.6    Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van levering als voorzien in artikel 6.1.
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 7.1    De eigendom van de door Furnitec Systems B.V. geleverde zaken gaat niet eerder op de opdrachtgever over dan nadat deze aan alle voor hem uit met Furnitec Systems B.V. gesloten overeenkomsten voortspruitende verplichtingen zal hebben voldaan en Furnitec Systems B.V. de uit hoofde van die overeenkomsten verschuldigde betalingen alsmede al hetgeen zij van de opdrachtgever wegens diens tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen heeft gevorderd, zal hebben ontvangen. Dit geldt ook indien tussen Furnitec Systems B.V. en opdrachtgever een rekening courant verhouding bestaat. 7.2    Opdrachtgever zal bevoegd zijn van Furnitec Systems B.V. afkomstige zaken ten aanzien waarvan Furnitec Systems B.V. de eigendom heeft voorbehouden in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan te wenden en aan derden te leveren zulks slechts onder het maken van een overeenkomstig eigendomsvoorbehoud. 7.3    Opdrachtgever is niet gerechtigd door Furnitec Systems B.V. geleverde zaken te bezwaren of daarop enig beperkt recht te vestigen. 7.4    Opdrachtgever is verplicht alle zaken welke hem door Furnitec Systems B.V. onder voorbehoud van eigendom zullen zijn geleverd verzekerd te houden en daarvoor de in het maatschappelijk verkeer betaamde zorg aan te wenden. 7.5    Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen waarop het eigendomsvoorbehoud van Furnitec Systems B.V. betrekking heeft zal hebben voldaan is Furnitec Systems B.V., nadat opdrachtgever in verzuim is geraakt, gerechtigd alle zaken waarop haar voorbehouden eigendom betrekking heeft onmiddellijk terug te nemen zonder dat daartoe een nader ingebrekestelling zal zijn vereist. Opdrachtgever zal Furnitec Systems B.V. daartoe op haar eerste verzoek toegang geven tot zijn bedrijfsruimte of tot andere plaatsen waar zich deze zaken mochten bevinden.
Artikel 8. Betaling 8.1    Tenzij anders overeengekomen is betaling van de koopprijs verschuldigd ter plaatse van de vestiging van Furnitec Systems B.V. 8.2    Betaling dient ter keuze van Furnitec Systems B.V. te geschieden contant bij levering of binnen 30 dagen daarna. 8.3    Tenzij anders overeengekomen zijn de betalingscondities als volgt: - 60% van het overeengekomen orderbedrag bij opdracht, waarbij de levertermijn eerst ingaat nadat bovengenoemd percentage van het orderbedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Furnitec Systems B.V.; - 40% van het overeengekomen orderbedrag bij aflevering contant, hetzij, indien vooraf overeengekomen en schriftelijk bevestigd, binnen 30 dagen na factuurdatum.  8.4     Indien betaling niet tijdig zal hebben plaatsgehad, zal opdrachtgever in verzuim zijn zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Furnitec Systems B.V. is alsdan gerechtigd met ingang van de eerstvolgende dag de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle ter zake van de inning van vorderingen door Furnitec Systems B.V. gemaakte kosten gerechtelijke als buitengerechtelijke, wissel en protestkosten en overige kosten van welke aard dan ook, komen ten laste van de opdrachtgever onverminderd diens verplichting tot vergoeding  van verregaande schade. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag waarop deze betrekking hebben. 8.5    Compensatie door de opdrachtgever met tegenvordering is uitgesloten.
Artikel 9. Opschorting/annulering 9.1    Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan enige verplichting uit enige overeenkomst met Furnitec Systems B.V. te voldoen is Furnitec Systems B.V. gerechtigd levering van zaken, c.q. het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten en lopende orders geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat opdrachtgever ter zake gerechtigd zal zijn tot enige schadevergoeding. 9.2    Opdrachtgever is alsdan gehouden de daaruit voor Furnitec Systems B.V. voortvloeiende kosten en schade te vergoeden. Furnitec Systems B.V. zal in dat geval niet gehouden zijn eerder geleverde zaken terug te nemen of enige restitutie aan afnemer te verrichten. 9.3    Opdrachtgever zal slechts tot annulering van enige aan Furnitec Systems B.V. gegeven opdracht gerechtigd zijn tegen betaling van een door Furnitec Systems B.V. als schadevergoeding vast te stellen bedrag.
Artikel 10. Reclame 10.1    Reclames kunnen slechts schriftelijk worden ingediend. Afwijkingen met betrekking tot getal, maat of gewicht dienen binnen vijf dagen ter onzer kennis te worden gebracht. Overige uiterlijke afwijkingen of gebreken die op eenvoudige wijze kunnen worden vastgesteld dienen binnen veertien dagen na ontvangst der goederen door opdrachtgever aan ons te worden gemeld. De reclametermijn vervalt drie maanden na levering. 10.2    Wij zijn niet gehouden zaken, welke de opdrachtgever zonder voorafgaande goedkeuring aan Furnitec Systems B.V. zal hebben geretourneerd, te aanvaarden. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 11. Garantie 11.1    Gedurende drie maanden na levering van onderdelen of samengestelde producten in de zin van artikel 6 verlenen Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers garantie voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie houdt in dat Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers ter hunner keuze en voor hun rekening fouten aan het geleverde herstellen, danwel het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. De garantie dekt niet de kosten voor arbeid en reiskosten bij reparatie ter plaatse. 11.2    Indien zaken aan Furnitec Systems B.V. of haar toeleveranciers ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de door hen aanvaarde werkzaamheden. 11.3    De garantie geldt niet:     a.    indien de gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;     b.    indien Furnitec Systems B.V. of haar toeleveranciers na overleg met opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte zaken leveren;     c.    indien de afnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit enige overeenkomst met Furnitec Systems B.V. voortvloeit;     d.    voor door de opdrachtgever verstrekte, c.q. door hem voorgeschreven van een door Furnitec Systems B.V. uitgebrachte offerte afwijkende materialen. 11.4    Voor onderdelen welke Furnitec Systems B.V. of haar toeleveranciers niet zelf vervaardigen, verleent Furnitec Systems B.V. slechts garantie welke door de leveranciers van die betreffende onderdelen wordt gegeven. Bepalingen opgenomen in garantiecertificaten, welke op bepaalde producten van toepassing zijn verklaard en bij welke producten een dergelijk certificaat wordt bijgeleverd, treden slechts daar in de plaats van bovenstaande garantiebepalingen, waar zij hiervan afwijken. 11.5    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen de Benelux.
Artikel 12. Aansprakelijkheid 12.1    Terzake van door Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers geleverde zaken en of diensten aanvaarden Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers generlei andere verplichtingen dan die genoemd in artikel 12. Met name zijn Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of samenhangende met het niet, niet goed of niet tijdig functioneren van het geleverde. Vorderingen tegen Furnitec Systems B.V. of haar toeleveranciers terzake gevolgschade is uitgesloten. 12.2    De afnemer is verplicht Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interest, welke mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers terzake voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers ingevolge deze voorwaarden tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk zijn. 12.3    Afnemer vrijwaart Furnitec Systems B.V. en haar toeleveranciers voor iedere aansprakelijkheid wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden tengevolge van het gebruik door Furnitec Systems B.V. van gegevens welke aan Furnitec Systems B.V. door of vanwege de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
Artikel 13. Toepasselijk recht 13.1    Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa, toepasselijk. 13.2    Terzake geschillen voortvloeiend uit die overeenkomsten, danwel betrekking hebbend op deze algemene voorwaarden, is ter keuze van Furnitec Systems B.V. bevoegd de rechter van haar hoofdvestiging, danwel van de woonplaats van opdrachtgever.
Artikel 14. Slotbepalingen 14.1    Opdrachtgever kan zich slechts op afwijkingen van bepalingen van deze voorwaarden beroepen indien zodanige afwijking door Furnitec Systems B.V. schriftelijk is aanvaard. 14.2    Indien één of meer bepalingen uit enige overeenkomst met opdrachtgever geheel of ten dele rechtskracht ontbeert blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht. 14.3    Indien deze algemene voorwaarden tijdens de looptijd van enige overeenkomst gewijzigd worden, zullen zij daarop voor de toekomst van toepassing zijn, behoudens indien opdrachtgever de onmiddellijke toepassing daarvan op die overeenkomsten schriftelijk zal hebben afgewezen.